Geologia

Firma Aquawiert świadczy również usługi z zakresu geologii, inżynierskiej, geotechniki i hydrologii. Nasi eksperci wykonują dokumentację geologiczno-inżynierską.

Geologia inżynierska

Oferujemy ekspertyzy geologiczne (wiercenia) na potrzeby wielu inwestycji budowlanych oraz określamy warunki posadowienia zgodne z obowiązującymi normami. Wykonujemy badania potrzebne m.in. do posadowienia:

  • domów jednorodzinnych
  • budynków wielorodzinnych
  • dróg
  • mostów
  • oczyszczalni ścieków

Kolejną usługą są odkrywki fundamentowe, które pozwalają określić rodzaj i głębokość posadowienia w istniejących już budynkach.
Do wszystkich ekspertyz przygotowujemy opracowania (uzależnione od warunków wodno-gruntowych oraz kategorii obiektu). Przygotowujemy projekty i opinie geotechniczne oraz dokumentację podłoża gruntowego. Opinie geotechniczne są wystarczające dla obiektów posiadających kategorię geotechniczną I. Obiekty o kategorii II wymagają przygotowania wszystkich dokumentów.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Przygotowujemy dokumentację geologiczno-inżynierską na potrzeby inwestycji budowlanych zaliczanych do II i III kategorii geotechnicznej (obiekty budowane na terenach o złożonych warunkach gruntowych). Pierwszym krokiem zawsze jest stworzenie projektu robót budowlanych.

Ilość i złożoność badań geotechnicznych dobieramy indywidualnie w oparciu o cechy i wielkość inwestycji oraz mapy hydrogeologiczne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska i projekt robót budowlanych muszą zostać zatwierdzone w urzędzie, dlatego proces ich przygotowania trwa około 3 miesięcy.

Geotechnika

Wykonujemy badania geotechniczne określające zagęszczenie gruntu na określonym terenie. Ekspertyzy te wykonujemy na wszystkich etapach budowy – wskazane jest ich dokonanie już na początku inwestycji, aby, w razie potrzeby, dogęścić teren pod budowę i poprawić jego nośność.

Przeprowadzamy badania gęstości gruntu podsypek przeznaczonych pod fundamenty oraz posadzki, nasypów drogowych i kolejowych, podbudów pod drogi.

Klientom dostarczamy protokół i sprawozdanie z wynikami badań.

Hydrogeologia

Uzupełnieniem oferty Aquawiert są usługi hydrogeologiczne. Oferujemy:

  • sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznej
  • przygotowywanie opinii hydrogeologicznych
  • wykonywanie map hydroizohips
  • pomiary kontrolne zwierciadeł wody podziemnej
  • badanie wód gruntowych


Posiadamy profesjonalne opracowania geologiczne całego okręgu, na którym realizujemy inwestycje.

Zobacz: